Köpvillkor

Villkor för Kropp & Sols Webbtjänster

Allmänt
Dessa allmänna användarvillkor (nedan Villkoren) tillämpas på användarens verksamhet i Kropp & Sols webbtjänst (nedan Tjänsten) oberoende av med vilken dataterminalutrustning användaren använder Tjänsten.

När Användaren använder Tjänsten, anses Användaren ha godkänt vid vardera tidpunkt gällande Villkor och de anvisningar som ges i Tjänsten samt samtyckt till att följa dessa. Vid användning av Tjänsten är Användaren dessutom skyldig att följa vid vardera tidpunkt tillämplig lagstiftning samt god praxis.

Tjänsteleverantör
Kropp & Sol i Vallatorp AB
Vallatorpsvägen 1B
187 52 Täby
E-post: info@kroppochsol.se
Kundtjänst Tel: +46 (8) 510 51046

Behandling av personuppgifter och platsdata
Kropp & Sol kan med hjälp av Tjänsten samla in och behandla personuppgifter och platsdata i enlighet med det som anges i dataskyddsbeskrivningen.
Nyttjandet av platsdata kan användaren av mobiltjänsten avaktivera via inställningarna för dataterminalutrustningen och programmet.

Cookies
I Tjänsten används cookies eller andra motsvarande tekniker med vars hjälp Kropp & Sol kan samla in information om användningen av Tjänsten och utveckla bättre användarupplevelser till exempel genom att erbjuda informationsinnehåll som intresserar användarna.

Användaren kan med hjälp av sina egna webbläsarinställningar hantera lagringen av cookies och andra motsvarande tekniker på sin dataterminalutrustning och även förhindra cookies helt och hållet. Om man förhindrar cookies eller raderar lagrade cookies kan det ha en negativ inverkan på Tjänsten eller delar av den eller dess funktioner, såsom användningen av varukorgsfunktionen i webbshoppen.

Om användaren inte har förhindrat cookies genom sina webbläsarinställningar, anses användaren ha godkänt de cookies som används i Tjänsten.
Förhindrande av cookies görs webbläsarspecifikt. Anvisningar om hur man förhindrar cookies i de vanligaste webbläsarna hittar du via nedan angivna länkar:

Internet Explorer
Chrome
Mozilla

Rättigheter och skyldigheter i användningen av Tjänsten
Användaren har rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor och de anvisningar som ges separat i Tjänsten. Kropp & Sol har rätt att neka användaren att använda Tjänsten om han eller hon har agerat i strid med dessa Villkor, de anvisningar som ges separat i Tjänsten, lagen eller god praxis.

För att bekanta sig med och använda Kropp & Sols tjänster, får Användaren bläddra i Tjänsten samt skriva ut eller på annat sätt kopiera eller spara kopior av innehållet i Tjänsten till sin egen dataterminalutrustning endast för eget, icke-kommersiellt bruk.

Användaren har inte rätt att på något som helst sätt redigera Tjänsten eller innehållet i den. Användaren får heller inte dela, sprida, förmedla, framföra publikt eller på annat sätt tillgängliggöra för allmänheten Tjänsten som den är eller i redigerad form eller delar av den, såvida uttryckligt tillstånd till det inte ges i dessa Villkor eller i Tjänsten.

Kropp & Sol har rätt att när som helst utan föregående meddelande eller ersättningsskyldighet ändra Tjänsten eller dess innehåll, begränsa användningen av Tjänsten eller delar av den eller helt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av Tjänsten, dess innehåll eller vilken del som helst av den.

Om användaren har agerat i strid med dessa Villkor, de anvisningar som ges separat i Tjänsten, lagen eller god praxis, har Kropp & Sol rätt att förhindra att användaren får åtkomst till Tjänsten och neka fortsatt användande av Tjänsten.

Innehåll som Användaren skapar i Tjänsten
Användaren förbinder sig att i Tjänsten inte skapa eller förmedla sådant innehåll som strider mot lagen eller god praxis, är olämpligt, bryter mot någon tredje parts rättigheter eller gör reklam för en tredje parts produkter eller tjänster rättslöst och utan föregående tillstånd av Kropp & Sol.

Användaren ansvarar för det innehåll som han eller hon skapar och förmedlar i tjänsten och ger Kropp & Sol sådan användarrätt till det som avses i dessa Villkor. Vid behov ska användaren inhämta rättighetsinnehavarens (till exempel fotografens och/eller det fotograferade objektets) tillstånd innan innehållet förmedlas i Tjänsten.

Användaren beviljar Kropp & Sol rätten att utan kostnad publicera och använda det innehåll som användaren har skapat för de syften som det har insamlats.

Kropp & Sol gör ingen förhandsgranskning av det innehåll som användaren skapar eller förmedlar i Tjänsten, och är således inte ansvarig för någon del av det. Kropp & Sol har utan skyldighet att meddela användaren när som helst att på förhand eller i efterhand ta bort innehåll som användaren har förmedlat i Tjänsten, som Kropp & Sol efter eget gottfinnande anser strida mot dessa Villkor eller som på annat sätt är menligt eller skadligt för Kropp & Sol eller tredje parter, eller annat innehåll efter eget gottfinnande, till exempel korrigering av skrivfel.

Vem som helst kan genom att kontakta Kropp & Sol begära borttag av innehåll som förmedlats i Tjänsten. Kropp & Sol beslutar om huruvida sådana begäranden ska uppfyllas.

Immateriella rättigheter
Tjänsten och dess innehåll, såsom texter, bilder, produktinformation, varumärken, attribut och program, är egendom som tillhör Kropp & Sol och dess samarbetsparter och skyddas av upphovsrättslagar och internationella licensavtal för upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter.

Samtliga immateriella rättigheter relaterade till tjänsten och dess innehåll (såsom upphovsrätt, registrerade och icke-registrerade varumärkes- och mönsterrättigheter, domännamn, patent, affärshemligheter och databasrättigheter) och det goodwillvärde som följer på användningen av dem tillhör Kropp & Sol eller dess samarbetsparter.

Kropp & Sol ger inte användaren varken direkt eller indirekt rätt till några som helst immateriella rättigheter.

Länkar och sociala plugin-program
Internetanvändare kan bädda in länkar som leder till Tjänsten på tredje parters webbplatser som öppnas när användaren klickar på dem, förutsatt att en sådan länkning på grund av länkens utformning eller dess placering eller av andra skäl inte inverkar skadligt på Kropp & Sols rykte eller skapar fel uppfattning om att det skulle finnas en koppling mellan administratören för den länkade webbplatsen eller dess produkter eller tjänster och Kropp & Sol.

En sådan länk får inte innehålla Kropp & Sols varumärken i bildform.

Tjänsten kan innehålla länkar till externa webbplatser, som ägs och administreras av tredje parter. Kropp & Sol granskar inte innehållet på de länkade webbplatserna och det är på intet sätt inom Kropp & Sols kontroll. Således ansvarar inte Kropp & Sol för någon del av innehållet på de länkade webbplatserna eller webbplatsernas dataskydd.

Länkarna i Tjänsten till externa webbplatser och externa länkar till Tjänsten indikerar på intet sätt någon koppling mellan Kropp & Sol och den länkande eller länkade tredje parten. Tjänsten kan innehålla så kallade sociala plugin-program, såsom Facebooks och Twitters knappar Dela och Gilla. När användaren använder Tjänsten är dessa knappar som standard avaktiverade. De förmedlar inga data till sociala mediatjänster utan användarens egen aktiva och frivilliga åtgärd.

Knapparna för sociala plugin-program kan synas i en del av våra tjänster, men innehållet i dem kommer direkt från den ifrågavarande sociala mediatjänsten. När användaren använder tjänsten, läser den sociala mediatjänstens plugin-program av att användaren är inloggad i den ifrågavarande sociala mediatjänsten och kan således göra en koppling mellan användarens användning av Tjänsten till ett användarkonto i den sociala mediatjänsten. Om användaren inte är inloggad i den sociala mediatjänsten, kan den sociala mediatjänsten inte koppla användarkontot till Tjänsten.

Sociala mediatjänster, såsom Facebook, kan samla in information om användarens användning i enlighet med vid vardera tidpunkt gällande villkor för deras sekretesspolicy. Facebook överlåter inte sina insamlade data till PetMerx, såvida användaren inte har gett sitt uttryckliga samtycke till det.

Användaren kan bekanta sig med villkoren för plugin-tjänsterna i respektive tjänst.

Ansvarsbegränsningar
Kropp & Sol strävar efter att tillhandahålla användaren tjänsten obruten, rättslöst och störningsfritt, Kropp & Sol ansvarar inte för tillförlitligheten, korrektheten, felen, bristerna, ofullständigheten eller andra fel i Tjänsten eller informationen som förmedlas i den, och inte heller för informationen eller innehållet som användaren har skickat eller mottagit eller låtit bli att skicka eller inte tagit emot med Tjänsten.

Kropp & Sol kan heller inte garantera och ansvarar inte för datasäkerheten för information i Tjänsten eller information som förmedlas via Tjänsten.

Kropp & Sol ansvarar inte för några som helst skador som uppstår på grund av användningen av Tjänsten eller dess innehåll, eller förhindrande av användningen eller dessa Villkor, såvida det inte föranleds av tillämplig tvingande lagstiftning.

Ändringar av villkor
Kropp & Sol har rätt att efter eget gottfinnande ändra dessa Villkor genom att meddela det till användaren via e-post eller Tjänsten. Villkorsändringarna träder i kraft när de har meddelats.

Villkor för Kropp & Sol Webbshop

Allmänt
Dessa är avtalsvillkoren för Kropp & Sol (nedan Kropp & Sol) webbshop. Dessa avtalsvillkor tillämpas mellan Kropp & Sol och konsument (nedan Kunden) då Kunden köper produkter från Kropp & Sol via Kropp & Sol webbplats www.KroppochSol.se. Dessutom tillämpas Kropp & Sols allmänna användningsvillkor för webbtjänsten då Kunden använder Kropp & Sols webbshop.

För att nyttja och beställa online via Kropp & Sol
Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att beställa hos oss!

Personuppgiftshantering
Kropp & Sol behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med vad som tillåts och krävs av vid vardera tidpunkt gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om behandling av personuppgifter finns i Kropp & Sols dataskyddsbeskrivning.

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter så som namn, address och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig.

Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via ditt kundkonto eller via kontakt med oss på kundtjänst.

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Läs mer om Kropp & Sols Integritetspolicy här:

Kropp & Sol använder uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger kunden sitt samtycke till denna användning av sina personuppgifter. Kund kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Kropp & Sol.

Kund skall iaktta största omsorg om sitt användarnamn och lösenord och får inte lämna ut dem till annan än sådan person, som äger rätt att göra beställning för kundens räkning.

Kropp & Sols kundregister är konfidentiellt. Kropp & Sol förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller för försäljning av fakturor eller i annan utsträckning än vad som anges i gällande lagstiftning. Utnyttjar kund någon av leverantörernas rabatter såsom uppfödare eller dylikt vidarebefodras alltid information om det specifika köpet till leverantören i fråga.

Orderbekräftelse
När du slutfört din order hos oss så kommer det per e-mail komma en orderbekräftelse till din angivna e-postadress.
Bekräftelsen fungerar som ett kvitto och där hittar du allt ifrån ditt ordernummer till valda produkter.
Om du har frågor gällande din order, vill spåra ditt paket eller ångra ditt köp så behöver du bifoga ditt ordernummer när du tar kontakt med vår kundservice.

Outlösta paket
Om ett paket inte löses ut debiterar vi dig som kund med en avgift om 300 Kr som motsvarar de kostnader som tillkommit oss i hanteringen.

Vid leverans till ombud ligger paketet normalt sett i 14 dagar.

Reklamation
Kropp & Sol tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt. Tänk på att göra en korrekt anmälan.

Spara emballaget för eventuell reklamation till Postnord för transportskada. Reklamation ska meddelas inom skälig tid.

En produkt som vi anser är felexpedierad alternativt skadad byter vi självklart ut, under förutsättning att produkten är oöppnad.

Sådan vara kan du fraktfritt returnera i enlighet med av oss lämnade instruktioner.

Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för dig som kund. Retur får enbart ske med våra fraktsedlar.

Som konsument har du 3 års reklamationsrätt eller enligt sista förbrukningsdatum för livsmedelsprodukter såsom foder och godis.

2 månader anses alltid som en skälig tid för att upptäcka en eventuell skada eller defekt på en produkt. Vid eventuell tvist huruvida varan är felaktig, skadad eller felexpedierad följer vi Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För tvistlösningshjälp kan du även vända dig till EU:s gemensamma tvistlösningssida som du hittar här.

Hävda köp enligt denna punkt återbetalas inom 30 dagar räknat från den dag vi mottagit varan. Själva varan skickas i enlighet med mottagen retursedel, observera att den inte ska skickas till nedanstående adress!

Vid omleverans eller avhjälpande av fel på produkt återbetalas eventuella fraktkostnader inom 14 dagar från det att vi mottagit den reklamerade varan. Har övriga kostnader uppkommit i samband med reklamationen (t.ex. bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande) ersätts du även för dem.

Skaffa en Retursedel

Kommunikation angående returer sker med kundtjänst enligt adressen nedan.
info@kroppochsol.se eller +46 8 510 510 46 vardagar klockan 9-12

Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar efter det att du har tagit emot varan. Det är viktigt att du både skickar tillbaka varan och att returen registreras hos oss inom 30 dagar efter att du mottagit den.

Du har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera varans funktion men tänk på att ej använda produkten ovårdat om du vill ha möjlighet att returnera den utan extra avgift.

Har produkten hanterats i större omfattning än vad som anses nödvändigt för att fastställa varans egenskaper eller funktion kan en ersättning motsvarande varans värdeminskning utkrävas.

Produkten bör skickas tillbaka i en kartong för att vara skyddad under transporten och ska även med fördel vara i sin originalförpackning.

Returfraktsedel får ej klistras direkt på produkten vid retur, bortsett från de fall då produkten sändes till dig på detta sätt.

Du kan enkelt ångra ditt köp och göra en retur. Skicka ett mail till kundservice med ditt ordernummer samt vad du vill returnera så skickar vi en retursedel till dig.

Alternativt hittar du en ångerblankett från Konsumentverket som du även kan använda här.

Hos Kropp & Sol har du fri ångerrätt och fria returer. Vi står alltid för fraktkostnaden genom att skicka ut en retursedel till dig. Du måste använda dig utav fraktbolag som vi samarbetar med när du skickar din retur. Varan lämnas in till närmaste postombud för retur.

Hävda köp enligt dessa punkter återbetalas inom 30 dagar räknat från den dag vi mottagit varan.

Returer
Vi på Kropp & Sol vill givetvis att du ska vara så nöjd som möjligt med allt du beställer och där ha möjlighet att ångra ditt köp. Därför har vi öppet köp och gratis retur 30 dagar.

Vill du göra en retur så hittar du vårt returformulär “här”

Använder du inte vårt returformulär utan returnerar på eget bevåg utanför våra fraktavtal kommer vi inte kunna ersätta dig för fraktkostnaden.

Du står för risken när paketet skickas tillbaka till oss, därför ber vi dig att använda vår kartong eller annat likvärdigt emballage. Tejpa ej fraktsedeln direkt på produkt eller produktens ytterförpackning. Så långt möjligt skall varan vara oanvänd.

Om varan har hanterats i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion kan du bli skyldig att ersätta Kropp & Sol för varans värdeminskning. Vi är skyldiga att upplysa om att du som konsument även kan använda Konsumentverkets standardblankett.

Är du fortfarande osäker kring hur det fungerar är du alltid varmt välkommen att prata med vår kundtjänst.

Priser och Produkter
Samtliga priser anges inklusive moms om det inte särskilt anges att så inte sker.

Skulle momsförändringar ske förbehåller vi oss att även kunna justera priserna på ett motsvarande sätt.

Kropp & Sol strävar efter att hålla de prisuppgifter och tillgänglighetsuppgifter gällande produkterna som visas i webbshoppen aktuella och korrekta, men garanterar inte och ansvarar inte för informationens korrekthet eller produkternas tillgänglighet.

Om ett pris som visas i webbshoppen är uppenbarligen felaktigt, förbehåller sig Kropp & Sol rätten att häva avtalet. Priset anses ha varit klart felaktigt åtminstone då det avviker märkbart från den normala prisnivån för en motsvarande produkt eller då kunden på annat sätt borde ha förstått att priset är felaktigt (t.ex. om priset är 0,00 sek).

Avgift för frakt kan tillkomma enligt fraktvillkor. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Vid felaktigheter kring pris eller lagerstatus kan Kropp & Sol häva köpet.

Om varan är restnoterad eller utgått är Kropp & Sol inte obligerade att erbjuda just den varan utan kan stryka produkt från beställning alt. föreslå en annan vara.

Betalning
Kort och banköverföring
Kropp & Sol erbjuder kort och direktbetalningar via Klarna. När du slutför ditt köp hos Kropp & Sol så kan du därför känna dig helt trygg att allt går till på ett tryggt och säkert sätt. Efter att du valt betalsättet kort/direktbetalning förflyttas du till den krypterade betalsidan där du enkelt slutför din betalning.

Inga kontouppgifter sparas eller lagras av oss. Kortbetalningar omfattas av säkerhetsstandarden 3D Secure i samarbete med bankerna.

Tvister
Kropp & Sol följer Allmänna reklamationsnämndens riktlinjer och svensk lagstiftning om tvist skulle uppstå. Mer om information om EU’s gemensamma tvistlösningar klicka här

Leveransförsening
Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

Risker vid transport
Vi står för transportrisken från vårt lager till dig (d.v.s. skadad eller bortkommen vara). Observera att du vid ev. reklamation måste spara emballaget för att anmälan ska vara giltig. Du står för risken vid eventuell retur till oss.

Force Majeure och Leveransförseningar
Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss eller rådande väderlekar som förhindrar leverans.

I händelse av omständigheter som står utanför Kropp & Sols skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Kropp & Sol förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder.

Om sådan försening överstiger två månader har såväl du som Kropp & Sol rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.